༢༠༡༧ ལོའི་ཁོར་ཡུག་རྩོམ་རིག་འགྲན་བསྡུར་གྱི་བརྡ་ཁྱབ།


ཆུའི་ནང་གི་pHབརྟག་ཐབས།


༢༠༡༦་ལོའི་ཁོར་ཡུག་རྩོམ་རིག་འགྲན་སྡུར་ནས་གསའ་གཙོད་འབྲོང་གསུམ་གྱི་གཟེངས་རྟགས་དང་ཕུལ་བྱུང་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་རྣམས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཁྲིམས་ལུཊ་ཐོག་མར་བཟོ་མཁན་དང་སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སོགས་ལ་དཔྱད་པ།
ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ།
སྐར་གྲངས་ ༨་༡

བོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་རྒྱལ་མོ་དངུལ་ཆུ་རོབ་ཙམ་གླེང་བ།
ཐུབ་བསྟན་དབང་འདུས།
སྐར་གྲངས་ ༧་༩


རླུང་ཁམས་སྦགས་བཙོག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་དང་མཇུག་འབྲས།
འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར།
སྐར་གྲངས་ ༧་༨


རྒྱལ་སྤྱི་དང་བོད་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་འབྲེལ་བར་དཔྱད་པ།
སྐལ་བཟང་ཉི་མ།
སྐར་གྲངས་ ༧་༥