web analytics

༢༠༡༨ལོའི་ཁོར་ཡུག་རྩོམ་རིག་འགྲན་སྡུར།

༢༠༡༨ ལོའི་ཁོར་ཡུག་རྩོམ་རིག་འགྲན་སྡུར་གྱི་མཇུག་འབྲས།

རྩོམ་རིག་གི་ཁ་བྱང་།

རྩོམ་པ་པོ།

བསྡོམས་གྲངས།

གཟེངས་རྟགས།


བོད་ཀྱི་གསེར་གྱི་གཏེར་ཁ།

ཕབ་ལེན། pdf


གཅན་རྣམ་ཐར།

ཀ 100
ཁ 70
ག 70
80%

བོད་ཀྱི་གཡུ་བཤད་པ།

ཕབ་ལེན། pdf


ཨ་སྐྱབས་རྒྱལ་སྲས་ཚང་།

ཀ 85
ཁ 70
ག 80
78%