web analytics

ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ་ནི་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་ཁུལ་རྒྱ་ཚ་རྫོང་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་ཡུལ་ཚོ་རུ་ཡོད།

ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་དགོན་པ་ནས་ཆུ་ཚོད་བཞིའི་ནང་ལ་ང་ལ་སླེབས་ཐུབ་ཀྱང་། ས་ཆ་དེ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་སྤྱི་ཁྲི་ 5000m ཙམ་ན་ཡོད། མཚོ་དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་བླ་མཚོ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ཆོས་འཁོར་རྒྱལ་དགོན་ཕྱག་འདེབས་གནང་རྗེས་སྤྱི་ལོ་༡༥༡༡ ལ་གནས་སྒོ་ཕྱེས་བར་བཤད། མཚོ་དེའི་ནང་ནས་མཚོ་མཇལ་བ་ཚོས་རང་རང་གི་མ་འོངས་བ་དང་ཡང་ན་དེ་མིན་གྱི་མཐོང་སྣང་སྣ་ཚོགས་མཐོང་ཐུབ།

རྒྱལ་བ་པཎ་ཆེན་གཙོས་བོད་ཀྱི་བླ་སྤྲུལ་མང་པོའི་ཡང་སྲིད་རྩད་གཅོད་གཏོང་པའི་ཁུངས་སྣེ་དང་། རྟགས་མཚན་མང་པོ་བསྟན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། མཚོ་འདིའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་ལ་ཤྭ་སོགས་རི་དྭགས་མང་པོ་ཡོད་པའི་མཚོ་ཞིག་ཡིན།