གད་སྙིགས་གཙང་སྦྲ།

འགྲེལ་བརྗོད། དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོའི་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ། གད་སྙིགས་གཙང་སྦྲ་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་གྱི་རླབས་ཤིག་འཕྱུར་གྱིན་ཡོད་པ་དང་།...