web analytics

སའི་གོ་ལ།

སའི་གོ་ལ། སའི་གོ་ལ་ནི་ཉི་མ་ནས་རྩིས་བའི་རྒྱུ་སྐར་ཨང་གསུམ་པ་དང་། ཉི་མའི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུ་སྐར་དག་ལས་སྲ་ཤིང་འཁྲེགས་པའི་རྒྱུ་སྐར་ཆེ་གྲས་ཞིག་ཡིན། དེ་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་དང་རྒྱུ་སྐར་སྔོན་པོ། ད་དུང་སའི་གོ་ལ་ཞེས་ཀྱང་ཟེར།...

ཆུ་ཁམས་འཁོར་སྐྱོད།

ཆུ་ཁམས་འཁོར་སྐྱོད། སའི་གོ་ལའི་ཆུ་དང་ཆུའི་འཁོར་སྐྱོད་ནི་ནམ་ཡིན་ཡང་གཡོ་འགུལ་བའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་ཡོད། དེར་ཆུ་ཁམས་འཁོར་སྐྱོད་ཀྱང་ཟེར་ཏེ། ས་འོག་དང་ས་སྟེང་། བར་སྣང་གི་ཆུ་ཡོད་ཚད་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་མོད།...